Salg af bolig | Dannebo 3

Dannebo 3

Salg af bolig

I god tid før den ønskede salgsdato underrettes bestyrelsen om, at boligen ønskes solgt. Underretningen sker skriftligt på en særlig standardformular.

Andelshaveren udarbejder en skriftlig opgørelse , rum for rum, over, over eventuelle forbedringer, samt løsøre som ønskes overtaget af køber. Værdien sættes til anskaffelsesprisen, og anskaffelsesåret tilføjes. Regninger eller anden dokumentation vedlægges. Opgørelsen gives til bestyrelsen.

Besigtigelse af bolig med henblik på at vurdere forbedringer og løsøre sker i henhold  til vedtægternes §16. Vurdering foretages af den af andelshaveren udarbejdede opgørelse af en syn- og skønsmand. Synsmandens vurdering er bindende for alle parter. Synsmanden honorar for vurdering deles ligeligt mellem køber og sælger.

På grundlag af andelsværdien, samt synsmandens vurderingsrapport, fastsætter bestyrelsen boligens højeste salgspris, og administrator udskriver slutseddel. Salgsaftalen skal altid udarbejdes af administrator.

Højeste salgspris er summen af andelsværdien, samt værdi af forbedringer og eventuelt løsøre. Vurderingsrapport samt udkast til salgsaftale udleveres til sælger og køber samt eventuel ejendomsmægler.

Køber kan ifølge andelsboligforeningslovens §10, stk. 1, ikke forpligtes til at overtage almindeligt løsøre i boligen. Af vurderingsrapporten vil det fremgå, hvilket inventar der er almindeligt løsøre.

Inden salgsaftalens indgåelse udleverer bestyrelsen et eksemplar af samtlige lovpligtige papirer. Endvidere gøres køber bekendt med prisfastsættelsen, samt de øvrige forhold, der er nævnt i §17, stk. 1.

Bestyrelsen skal godkende køber, samt alle vilkår for overdragelsen. Aftalen om salg indgås ved sælgers og købers underskrift på salgsaftalen. Det sker ved at bestyrelsen udfærdiger en påtegning om godkendelse på salgsaftalen.

Bestyrelsen kan fastsætte andre særlige vilkår, der skal gælde for overdragelse af boligen.

I overensstemmelse med almindelig gældende bankpraksis skal der stilles en bankgaranti ved underskrivelse af salgsaftalen. Bankgarantien frigives fire bankdage før overtagelsen til foreningens konto: 2216 0748 185 763 i Nordea Bank med orientering til bestyrelsen.

Køber indbetaler beløbet svarende til købsprisen til forenings konto: 2216 0748 185 763 i Nordea Bank otte hverdage før overtagelsesdagen, med orientering til bestyrelsen. Foreningens administrator tilbageholder et beløb på kr. 50.000,00 fra sælger til dækning af evt. fejl/mangler o.a. Denne konto afregnes overfor sælger 21 dage efter overtagelsen af andelen.

Restkøbesummen overføre jfr. ABF´s standardformular til sælger 4 dage efter overtagelsen af andelen til køber.

På overtagelsesdagen eller på et andet tidspunkt aftalt mellem bestyrelsen og køber og sælger, besigtiges boligen  af bestyrelsen. Både køber og sælger bør være til stede ved besigtigelsen, hvorunder også boligens vedligeholdelsesstand fastsættes.  Bestyrelsen aflæser el- og vandmålere. Varmemålere vil blive aflæst af Ejerlauget, som bestyrelsen informere om dato for fraflytning. 

Ifølge vedtægternes §10, stk.1. påhviler boligens indvendige vedligeholdelse andelshaveren. Ved fastsættelse af boligens vedligeholdelsesstand vil det dog være et hovedprincip, at alt, hvad der kan udbedres ved maling, tapetsering, lakering og afvaskning, samt m indre huller efter billedophæng, lamper m.v. ikke kan regnes for egentlige mangler, men overtages af køber som beset. Der kan derfor ikke fradrages i salgsprisen med henvisning til sådanne mangler efter vedtægterne. 

For arbejdet i forbindelse med salg af bolig, afkræver foreningen et gebyr på kr. 3.000,00, samt kr. 1.000,00 til administrator til dækning af salgsarbejde, udfærdigelse af salgspapirer, besigtigelse af bolig m.v., betalt af sælger.

Den 31.12 aflæses de enkelte boligers vandmålere af bestyrelsen. Boligens vandforbrug sammenholdes med det indbetalte aconto beløb. En eventuel difference påkræves af administrator eller tilbagebetales til andelshaveren i begyndelsen af det efterfølgende år.

Ved salg af boligen tilbageholdes et skønnet beløb for vandforbrug i årets løb. Endelig afregning finder sted ved foreningens samlede vandafregning i begyndelsen af det efterfølgende år.

Andelshaveren har vedligeholdelsespligten overfor vandmåleren, og har derfor pligt til at tilse, at vandmåleren fungerer korrekt.