Vedligeh. bolig | Dannebo 3

Dannebo 3

Vedligeholdelse af boligen

Ifølge vedtægternes §10, påhviler al vedligeholdelse inde i boligen andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer.

Alle forsyningsledninger, varmemålere, vandmålere, radiatorer etc., der er synlige inde i boligen, hører derfor til andelshaverens egen pligtige vedligeholdelse.

Andelshaveren har også vedligeholdelsespligt over for gulve, køkkenborde og -skabe og el-installationer.

Ifølge vedtægternes §10, påhviler al vedligeholdelse på fælles forsyningsledninger, udvendige døre og vinduer, samt øvrige udvendige bygningsdele foreningen. Det gælder også vedligeholdelsen af af forsyningsledninger på boligens loft.

Grænsen mellem hvilke forsyningsledninger m.v., der vedligeholdes af foreningen og hvilke andelshaveren er pligtigt at vedligeholde, bestemmes af deres synlighed inde i boligen. I øvrigt henvises til vedtægternes §10.

Udvendig vedligeholdelse af døre, vinduer og træfacader, påhviler den enkelte andelshaver. Dog indkøber foreningen maling der udleveres “gratis”, når der skal males. 

Andelshaverne skal herefter selv foretage maling af husene inden udgangen af september måned det pågældende år.

Bestyrelsen kan forkorte/forlænge denne frist, såfremt særlige forhold taler for det.

Hvis arbejdet ikke udføres indenfor fristen, rekvirerer bestyrelsen en maler til at udføre arbejdet, hvorefter udgifterne hertil vil blive opkrævet hos den pågældende andelshaver sammen med boligafgiften.

Det er vedtaget at at give tilladelse til boliger på 79m2 til at erstatte vindue i soveværelse, stue eller køkken på bagsiden med en dør.  Tilsvarende er der givet tilladelse til at bolig 372 isætter dør ved siden af vindue på bagsiden.

Boligerne på 96,7m2 i bebyggelsens midterrække gives principiel tilladelse til at udskifte venstre vinduesfag i køkken med dør. 

Tilladelser gives kun såfremt der isættes samme type døre med glasparti som de eksisterende.